کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونست ایران برای یک مه

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در شهر استکلهم به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برابر با روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه، فراخوانی برای برگزاری تجمع انتشار داد.

طبق این فراخوان، از همه اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و همه انسانهای آزادی خواه و برابری طلب خواسته شده است طبق سنت سالهای پیش به پیشواز اول ماه مه، روز جهانی اتحاد طبقه کارگر رفته و با حضور گرم و پرشور خود در این تجمع، پشتیبانی و همبستگی خود را با کارگران جهان و مخالفت با نظام سرمایه داری اعلام کنند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah