کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

فراخوان به نیروهای رده پایین نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی

میلیونها نفر از زنان و مردان آزادیخواه یازده روز متوالی است در مقابل ماشین سرکوب و جنایت حکومت اسلامی قرار گرفته اند. بیش از 70 نفر از معترضین  جانباخته اند. هزاران نفر زخمی و چند هزار نفر دستگیر و زندانی شده اند.

مردم ایران مصمم هستند که این حکومت جنایتکار و مرتجع را به زباله‌دان تاریخ بسپارند و نظامی بنا نهند که در آن انسانها آزاد باشند، برابر باشند و در رفاه و امنیت زندگی کنند. در نظام آتی ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، فقر و محرومیت، تبعیض و بی حقوقی، استبداد و سرکوب باید خاتمه یابد و کرامت انسان محفوظ باشد.

حکومت اسلامی در طول بیش از چهار دهه درست بر خلاف منافع عمومی مردم عمل کرد. فقر و بی عدالتی  و تبعیض و نابرابری را به اوج خود رساند.  در فساد نجومی سرآمد جهان شد. ثروت عمومی را در جهت ترویج خرافات و تحمیل بی حقوقی به مردم، سرکوب در داخل و تروریسم در خارج صرف کرد. اینک نسل سوم و چهارم بعد از استقرار جمهوری اسلامی در خیابان ها هستند و خواهان حقوق انسانی خود و تغییر حکومت ارتجاعی حاکم هستند.

شما رده های پایین نیروهای سرکوبگر حتماً فرزندان، دوستان، آشنایان و همسایگانی در میان میلیونها معترض دارید. شما نباید بخاطر امتیازات مالی و شغلی در مقابل مردم و جوانان این کشور قرار بگیرید. منافع آتی شما در رها کردن صف نیروهای سرکوبگر و پیوستن به صفوف مردم است. چهل و چهار سال پیش در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ هزاران نفر از نیروهای نظامی حکومت اسلامی به مردم پیوستند و سربلندانه در جامعه ظاهر شده و مورد قدردانی مردم قرار گرفتند.

بخشی از نیروهای ساواک و نظامی که در مقابل مردم قرار گرفتند بهای سنگینی برای جنایات خود پرداختند.  محمدرضا پهلوی، خانواده اش و چمدانهای پول و حتی سگ دربار را سوار هواپیما کرد و صدها نخست وزیر، وزیر، ژنرال و مقامات بالای اداری را با سرنوشت فاجعه باری رها کرد.

حاکمان رژیم اسلامی که غارت نجومی کرده اند، از حالا برای فرار خود نقشه ریخته و شما را در خیابان‌ها رها خواهند کرد. تاریخ انقلابات، این را که حاکمان فرار کرده و نیروهای سرکوبگر بهای سنگینی را می پردازند بارها و بارها ثابت کرده و نشان داده است .

شما این روزها آخوند و فرمانده جنایتکاری را در خیابان‌ها نمی بینید. آنها در جای امنی پناه گرفته و شما را بجان مردم انداخته اند. ننگ و حقارت دفاع از رژیم مرتجع و ضد مردمی را قبول نکنید. به مردم حق طلب که با دستان خالی و فریاد در گلو به خیابانها آمده اند شلیک نکنید. به آینده خود فکر کنید، اسلحه های خود را پرت کرده و به نیروهای مردمی و انقلابی بپیوندید و یا لااقل به خانه های خود برگردید.

کومه له  بویژه از رده های پایین نیروهای محلی و افراد وابسته به نیروهای سرکوبگر و اشغالگر میخواهد در مقابل مردم قرار نگیرند. فردا دیر خواهد بود و لازم است همین امروز صفوف خود را از صفوف جنایتکاران جمهوری اسلامی جدا کنند .