کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان به اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه ای که روز پنجشنبه 5آبان ماه ، منتشر کردند  ، از اعتصابات کارگری در بخش نفت و گاز از روز شنبه خبر دادند.

در این اطلاعیه با عنوان «در همبستگی با مبارزات مردمی دست به اعتصاب میزنیم!» آمده است: گروهی از همکاران پروژه ای نفت و پتروشیمی ما تحت عنوان صنعت گران نفت و گاز در همبستگی با مبارزات مردمی و علیه سرکوبگری های حکومت از کمپینی برای اعتصاب سراسری در حوزه نفت و گاز خبر داده و آغاز این اعتصاب از روز شنبه هفتم آبان ماه با ترک کردن دسته جمعی کارگاه ها اعلام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز همانطور که در اعتراض به سرکوبگری های حکومت بر آزادی بازداشت شدگان اخیر و همکاران بازداشتی و تمامی زندانیان سیاسی تاکید کرده و اولتیماتوم داده بود که در برابر این شرایط کارگران ساکت نخواهند ماند و از تدارک اعتراضات گسترده خبر داده بود، همصدا با اعلام کنندگان این کمپین از روز شنبه هفتم آبانماه فراخوان به اعتصاب سراسری میدهد. شورای سازماندهی تمامی همکاران شاغل در مراکز نفتی و وابسته به نفت از جمله همه کارگران قراردادی و پیمانی و رسمی و همکاران شاغل در بخش عملیاتی و فنی و ستادی و رانددگان سوخت رسانی و همه و همه را به پیوستن به این اعتصاب سراسری فرا میخوانند. بدین ترتیب ما کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی نیز همصدا با مردم و با فریاد زن، زندگی آزادی از هفتم آبانماه دست به اعتصاب خواهیم زد. یک تاکید فوری ما آزادی دستگیر شدگان اخیر و همکاران بازداشتی و تمام زندانیان سیاسی است و با تمام قدرت فریاد میزنیم “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”.