کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فتح قله 2500 متری به مناسبت 26 بهمن در اطراف سقز

بنابر خبر رسیده، شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران روز جمعه 24 بهمن ماه یکی از قله های  اطراف سقز به ارتفاع 2500 متر را به مناسبت 26 بهمن  روز کومه له فتح کردند.

در این گلگشت که بیاد و خاطره جانباختگان صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران برگزار شد، شرکت کنندگان در آن طی پیامی به رفیق ملکه مصطفی سلطانی چنین گفته اند : “با اینکه شما پنج نفر از عزیزان عضو خانواده تان و دکتر جعفر شفیعی را از دست داده اید، ما خود را مبارز راه آن عزیزان می دانیم و هرگز آنان و کلیه جانباختگان صفوف کومه له حزب کمونیست ایران را فراموش نخواهیم کرد.”