کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری چابهار

عدم پرداخت عیدانه و دستمزد آخر سال کارگران فضای سبز شهری3

کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد چابهار نسبت به تضییع حقوق‌ خود توسط کارفرما و رئیس این شرکت اعتراض دارند.

کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد چابهار گفتند:بخاطر عدم امکانات کافی و شرایط سخت کارگری در هوای همیشه گرم و سوزان چابهار در این شرکت از هیچگونه حقوق و مزایایی برخوردار نیستند و حقوقشان هم از موعد مقرر دیرتر واریز می شود و در این آخر سال هیچگونه عیدی و پاداشی دریافت نکرده اند.این درحالی است که کارگران حتی حق اعتراض ندارند چون در صورت انجام هرگونه اقدام اعتراضی،تهدید به اخراج یا کسر حقوق و کار خواهند شد.