کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی

بنا به گزارش منتشره، کارگران فاز 12 پارس جنوبی چندین ماه است که هیچ دستمزدی از سوی کارفرما دریافت نکرده اند.

بنا به گفته این کارگران، حدود 5 ماه است  که حقوق و عیدی ۹۶ و ۹۷ آنها توسط پیکانکار پرداخت نشده است. این کارگران معترض اذعان کردند: طی این مدت روزهای سختی را با جیب خالی پشت سر گذاشته اند، اجاره ی خانه و قسط های شان برای تامین زندگی به تعویق افتاده و کسی پاسخگوی مشکلات آنان  نیست.