کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری زابل

به گزارش منتشره، شهرداری زابل از پرداخت 2 ماه دستمزد کارگران این شهرداری به بهانه های مختلف خودداری می ورزد.

به گفته کارگران، مقامات شهرداری زابل در استان سیستان و بلوچستان مدت 2 ماه است که به بهانه نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای آنها سر باز می زنند. آنها می گویند تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتصاب زده اند ولی هیچ مقام دولتی پاسخگوی آنها نبوده است. کارگران شهرداری زابل  می گویند  در صورت ادامه بی توجهی مقامات شهرداری به پرداخت مطالباتشان در روزهای آینده دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.