کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری در رشت

به گزارش منتشره، کارگران شهرداری رشت دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند.
بر پایه این گزارش، بیش ازسه ماه است که دستمزد کارگران شهرداری رشت به بهانه های واهی پرداخت نشده است. شایان ذکراست، مسئولین شهرداری رشت به بهانه عدم نقدینگی از پرداخت سه ماه دستمزد بیش از هزار کارگر خدماتی این شهرداری سرباز می زنند. و کارگران شهرداری معوقات مالی فراوانی از شرکت طرف قرارداد با شهرداری رشت طلب دارند.