کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران در واحدهای مختلف

کارگران شرکت “پارس بهین” پالایش نفت قشم، کارگران شهرداری زهره و شهرداری هندیجان از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

کارگران شرکت “پارس بهین” پالایش نفت قشم اوایل هفته جاری برای بنمایش گذاشتن اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه دست از کارکشیده  و مقابل این پالایشگاه در منطقه آزاد  قشم تجمع کردند، اما تاکنون موفق به دریافت مطالبات معوقه خود نشده اند. همچنین 17 ماه دستمزد کارگران شهرداری زهره و 8 ماه دستمزد کارگران شهرداری هندیجان در استان خوزستان تاکنون پرداخت نشده است.