کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم شش سال زندان علیه فعال سیاسی فرهاد میثمی

صدور حکم شش سال زندان علیه فعال سیاسی فرهاد میثمی1

صدور حکم شش سال زندان علیه فعال سیاسی فرهاد میثمی1

صبح روز یکشنبه 20 مرداد ماه، حکم شش سال حبس “فرهاد میثمی” زندانی سیاسی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، مرداد ماه سال گذشته در محل کارش بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم شد. به گفته وکیل مدافع نامبرده، دادگاه تجدید نظر رژیم، فرهاد میثمی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و همچنین به اتهام  تبلیغ علیه نظام به یک سال محکوم کرده است.