کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم زندان علیه سه فعال سیاسی در تهران

“آذر کروندی موسی زاده”، “رقیه سلطان میرزایی” و “مخصوص بخارائی” شهروندان ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم این شهر  مجموعا به ۱۲ سال حبس و ضبط ملک شخصی محکوم شده اند.

بر اساس این حکم، مخصوص بخارانی و آذر کروندی موسی زاده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رقیه سلطان میرزایی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط ملک واقع در شهریار محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم”، عنوان شده است