کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس در پرونده ای دیگر برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی

صدور حکم حبس در پرونده ای دیگر برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی 3

صدور حکم حبس در پرونده ای دیگر برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی 3

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 23 تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در پرونده ای دیگر از سوی دادگاه رژیم به حبس محکوم شدند.
بر اساس حکم این دادگاه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی هرکدام از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و در مجموع هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.