کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس تعزیری علیه یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96

سه شنبه – ۴ تیر – ۱۳۹۸ , 25 – 06 – 2019

با رای دادگاه تجدیدنظر “لیلا حسین زاده” فعال دانشجویی بازداشتی بعد از اعتراضات دی ماه 96، به 30 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
لیلا حسین زاده در دادگاه بدوی، به اتهامات “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر اول او در 30 مهر 97 و دادگاه تجدیدنظر دوم او در 24 اردیبهشت 98 برگزار شد که نهایتا روز دوشنبه 3 تیرماه با صدور رأی نهایی یعنی تأیید اساس حکم و کاهش مجازات، به 30 ماه حبس تعزیری انجامید.