کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم بازنشستگی بیش از موعد علیه کریم بستانچی

کریم بستانچی خضرآباد از فعالین صنفی معلمان در آذربایجان غربی طی روزهای اخیر با حکم هیات بدوی تخلفات اداری به بازنشستگی پیش از موعد و تقلیل گروه محکوم شده است.

“استفاده از الفاظ نامتعارف و تصاویر تمسخر آمیز به مسئولین و مقامات ارشد نظام، زیر سوال بردن حجاب اجباری و سیاست های حاکم بر آموزش و پرورش، مقایسه سه قوه پارس با سران سه قوه، حمایت از فعالین تشکل های فرهنگیان و تبلیغ فرهنگ و پوشش غربی کراوات” بخشی از اتهامات کریم بستانچی است که منجر به بازنشستگی پیش از موعد او شده است.کریم بستانچی خضرآباد متولد ۱۳۵۳ و از فعالین صنفی آذربایجان غربی،بیست و هفت سال سابقه کار در وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود داد.