کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور احکام انضباطی برای شماری از دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس

صدور احکام انضباطی برای شماری از دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس2 2

 

داوود حسنی امجد، حدیث جهانگیری، عارف بیاتی، فرزاد برگ ریزان، احمد افسرده حال، امید شاهدپور و مهدی رئیسی، از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به تعلیق از تحصیل محکوم شدند.

داوود حسنی امجد، دانشجوی پرستاری به دو ترم تعلیقی اجرایی و دو ترم تعلیق مشروط، حدیث جهانگیری به دو ترم تعلیق اجرایی و انتقال به دانشگاه شهرکرد، عارف بیاتی، به دو ترم تعلیق اجرایی و انتقال به گراش فارس، فرزاد برگ ریزان به یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط، احمد افسرده حال به یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط، امید شاهدپور به یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط و مهدی رئیسی، به یک ترم تعلیق اجرایی و یک ترم تعلیق مشروط محکوم شدند. گفتنی است، در جریان اعتراضات سراسری اخیر، بسیاری از دانشجویان معترض در دانشگاه های مختلف کشور، با احکام انضباطی از قبیل منع از ادامه تحصیل، ممنوع الورود شدن به دانشگاه و محرومیت استفاده از امکانات رفاهی مواجه شده اند.