کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شروع اعتراضات در همدان وتیراندازی مستقیم به سوی مردم

روز یکشنبه 26شهریور، مردم  همدان در خیابان بوعلی تجمع کرده و با نیروهای رژیم درگیر شدند.

تجمع اعتراضی مردم همدان که با شعارهای سرنگونی همراه بود مورد حمله وحشیانه مزدوران رژیم قرارگرفت، اما مردم مبارز در مقابل سرکوبگران مقاومت کردند. گفتنی است که هیچ اطلاع دقیقی از تعداد زخمیها و بازداشتیها در دست نیست.