کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شرایط فاجعه‌بار زندان های ایران در سایه دستگاه قضایی

مجمع عمومی سازمان ملل قوانین ماندلا را در سال 2015 به عنوان استانداردهای حداقلی جهانی برای رفتار با زندانیان تصویب کرد،اما این قوانین در زندان‌های ایران نقض شده و بر خلاف استاندارهای حداقلی این قانون با زندانیان رفتار می‌شود.

تعدادی از زندانیان فعلی و سابق زندان‌های اوین،رجایی شهر،وکیل‌آباد مشهد،قزل‌حصار کرج،قرچک ورامین و عادل‌آباد شیراز به تشریح این نواقض در زندان های رژیم پرداخته‌اند.زندان‌های ایران مکان‌های وحشتناکی هستند که در آن‌ها سوءاستفاده و غفلت رایج است.در ایران همچنان مدیریت،اداره و مقررات زندان‌ها تحت نظارت سازمان زندان ها قرار دارد که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.رئیس قوه قضائیه رئیس سازمان زندان‌ها را منصوب می‌کند که مسئول اجرای اقدامات اصلاحی،برنامه‌های بازپروری و اطمینان از حقوق و رفاه زندانیان است.قانون 12 ماندلا الزام می‌کند که اسکان زندان‌ها فضای زندگی کافی،تهویه و نورپردازی مناسبی فراهم کنند و نیاز به تأسیسات بهداشتی که بهداشتی و قابل دسترسی باشند را تصریح می‌کند اما گزارش های منتشرشده در ایران،نقض استانداردهای اساسی اسکان را برجسته می‌کنند.محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان اساسی در زندان های ایران،سندی از مجرمیت و ناکامی سیستم در رعایت حقوق پایه‌ای بشر است.