کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با موفقیت برگزار گردید

سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با حضور اعضای حزب و نمایندە کمیتە خارج از کشور حزب کە در سمینار شرکت داشتند ، روز ١٧/٠٦/٢٠١٧ بر گزار گردید .
سمینار ابتدا با اجرای سرود انترناسیونال ، سرود همبستگی بین المللی طبقە کارگر آغاز و با رعایت یک دقیقە سکوت بیاد جانباختگان صفوف حزب کمونیست ایران و کومەلە و همە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیزم بە کار خود ادامە داد .

سمینار پس از انتخاب هیئت رئیسە ، دستور جلسە کە عبارت بودند از گزارش آخرین فعالیتها ، ارزیابی فعالیتها و انتخاب کمیتە برای دور آیندە فعالیتها شروع بە کار کرد .
سمینار از میان اعضای تشکیلات نروژ ٥ نفر را بعنوان کمیتە دور آیندە انتخاب نمود اسامی اعضای کمیتە نروژ منتخب سمینار عبارتند از .: مهدی رستمی ، رحیم بنگی ، فرهاد فتاحی .سریاس ندیمی و بهروز ناصری .
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ کمیتە نروژ

پست های مرتبط این دسته

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

-

بیانیه حزب کمونیست ایران به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه  برای محو خشونت علیه زنان

-

اطلاعیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت مردم سراسر ایران، به یک اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان

-

حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

-