کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

“روز اقدام” اتحادیه‌های کارگری در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

در روز ۸ فوریه (۱۹ بهمن) «روز اقدام» فراملی در حمایت از کارگران و مبارزات دمکراتیک مردم ایران، صدها تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری و آزادی‌خواهان در چند کشور به خیابان آمدند و خواستار قطع فوری اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند.

چهارشنبه ۸ فوریه / ۱۹ بهمن از طرف سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری «روز اقدام» فراملی در حمایت از جنبش کارگری و مردمی ایران اعلام شده بود. کلکتیو سندیکایی فرانسه در حمایت از کارگران دربرگیرنده پنج سندیکای کارگری بزرگ فرانسه، اتحادیه‌های کارگری بریتانیا، اتحادیه کارگران سوئد (ال او)، اتحادیه‌های کارگری نروژ، اتحادیه‌های دانمارک و کانادا از جمله فراخوان دهندگان بودند.در پاسخ به این فراخوان در چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، نروژ، و دانمارک و آمریکای مرکزی تجمع و تظاهرات برگزار شد. آموزش بین الملل فدراسیون جهانی سازمان‌های معلمان با بیش از ۳۲ میلیون عضو در ۱۷۸ کشور جهان نیز از تجمعات روز اقدام حمایت کرد و از سازمان‌های عضو خود در ۱۷۸ کشور جهان خواست با مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه ایران حمایت کنند. در پاریس هم جمعی از اعضای سندیکاهای کارگری و آزادیخواهان به فراخوان کلکتیو سندیکایی فرانسه متشکل از کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی، اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل گرد آمدند. اتحادیه‌های کارگران سوئد (ال او)، اتحادیه‌های کارگری نروژ، اتحادیه‌های دانمارک و کانادا نیز تجمع، راهپیمایی و تظاهرات سازماندهی کردند. در کپنهاگ با فراخوان ۱۲ اتحادیه کارگری دانمارک تجمعی برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمع عکس‌های جانباختگان و زندانیان دستگیر شده در جریان اعتراضات از جمله کارگران و معلمان را در دست داشتند.