کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در کاشان

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در کاشان2

رهایی یک محکوم به اعدام از مرگ در کاشان2

 

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 16 تیر ماه،  یک زن زندانی محکوم به “قتل” در زندان کاشان با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

بر پایه این گزارش، این زندانی که چند سال پیش از سوی دادگاه رژیم در کاشان به اتهام “قتل” محکوم شده بود و قرار بود که در روزهای آینده حکم وی اجرا شود، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. گفتنی است، طی چند روز اخیر چند تن زندانی دیگر در شهرهای مختلف ایران با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.