کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی آزادیخواهان در پاریس علیە جنایات رژیم ترکیه

روز شنبە 16 دی ماه شماری از شهروندان آزادیخواه در پاریس فرانسه، با پیشاهنگی جنبش زنان کورد اروپا برای عدالت و محاکمه عاملان قتلعام های پاریس راهپیمایی کردند.

قتلعام های پاریس در سالهای ٢٠١٣ و ٢٠٢٢ علیه فعالین سیاسی و مدنی کورد انجام شد که در نتیجه آن 6 نفر از آزادیخواهان از جمله “سکینه جانسز” کشته شد و تاکنون دولت فرانسه نتوانسته عاملان و آمران این قتلعام را محاکمه کند.راهپیمایی با حضور شاعران، نویسندگان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگاهیان، هنرمندان و آزادیخواهان انجام گرفت و به دنبال آن شماری از سیاستمداران و شخصیت های انترناسیونال سخنرانی کردند.شرکت کنندگان در این آکسیون علاوه بر محکومیت جنایات ترکیه در قتلعامهای پاریس،تشدید انزوا در امرالی را مورد توجه قرار دادند و از کمپین بین المللی “آزادی برای اوجلان” حمایت کردند.