کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

دیگر جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای هم در مقابل عزم راسخ، خواست و ارادە تودەهای بە پا خواستە کاری از پیش نخواهد برد.

ایوب دباغیان

03.10.2022

ایران و جهان امروز دوشنبە یازدهم مهر ماە بعد از یک ماە بیخبری از خامنەای و گمانە زنیها از زندە بودن یا مردە بودن ایشان، و پس از  شانزدە روز از اعتصابات عمومی و خیزش مردمی کردستان و ایران کە بعد مرگ مظلومانە مهسا امینیژینابا خواست احزاب سیاسی و مردمی کردستان، و همچنین عزم و ارادە ملت یکپارچە و همبستە ایران با تمام ملیتها و اقشار تحت ستم کشورمان بە سرانجام رسیدە است، ظاهرا امروز خامنەای در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح  ظاهر شدە و در کمال وقاهت و بیشرمی با اشاره به اعتصاب و اعتراضات اخیر، آن را «حوادث و ساختە و طراحی شدە آمریکا، اسرائیل و دنباله‌روهای آنها نامید

ـــ حال توجە کنید تا ببینیم کە، این ملت برخاستە را، کە خامنەای دستەای یا عدەای بازماندە از عناصر ضربە خوردە از رژیم و اختشاشگر مینامد از کجا آمدەاند کە ایشان بە وسیلەای برای نا آرامیهای 16 روزگشتەودنبالەروامریکاواسرائیلشانمیداند؟

ـــ مگر نە غیر از این است کە همگی این انسانها اعم از زن و مرد بخش عظیم و میلیونها انسان برخاستە و دختران و پسرانی از دل همین آب و خاک هستند؟

ـــ مگر نە اینکە زنان برخاستە از یوغ ستم و فرهنگ مردسالاری و ارتجاع مذهبی هستند کە شما عاملان جهل و تاریکی باعث و بانی و  علم دارەش هستید؟

ـــ مگر نە اینکە بە گفتە شمااین عدە کم، سیل میلیونی مردم بە ستوە آمدە از 44 سال خفقان، ظلم، ستم، ناعدالتی و کشتار شما دژخیمان هستند و دیر نای تحمل ندارند؟

ـــ مگر اینان موج عظیم دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، جوانان، کارگران، کسبە و بازاریان، کارمندان، هنرمندان، و دیگر اقشار جامعە ایران نیستند؟

ـــ آنوقت آقای خامنەای  میآید و یک خیزش تودەای و عظیم مردمی را کە برگرفتە از ارادە و حضور تمام ملیتهای تحت ستم هستش را شما جلادان و داعشیان دجالّ آن را عدەای بجاماندە از نظام قبلی و دست نشاندە و اختشاشگر خارجی  و عناصر مخرب داخلی مینامید ؟

ملّت بپا خاستە و یکپارچە خوب میدانند کە برای مقابله و گسترش این اعتصابات و اعتراضات سراسری مردم ایران و سرکوب آن ، شما حاکمان سرکوبگر از هیچ اقدام جنایتکارانەای رویگردان نیستید.

از ضرب و شتم بیرحمانه و دستگیری مردم بیگُناە، و دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی گرفتە تا موشک باران کردن مقرهای احزاب سیاسی کرد ایرانی در اقلیم کردستان و  اقدامات وقيحانه و جنایتکارانەتان با به گلولە بستن تظاهرات مردم بلوچ در زاهدان.

و تمام این کارها و تلاش مزبوحانەی رژیم در راستایی بە میدان کشاندن نیروهای مسلح کُرد و بلوچ است برای شروع یک جنگ مسلحانە، تا فریاد رستان باشد و با این بهانە جنبش مردمی و خیزش تودەیی آزایخواهانه مردم ایران را همانطور کە در سخنرانی خامنەای در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح انجام دادە است منتسب و ربط دهد به قدرت های خارجی و با بە میدان آوردن مزدورانش کە همانا بسیجیان، لباس شخسیها و سپاهیان جیرە خوارش هستند ، کمر به قتل عام خونین تر از آنی کە در حال حاضر هستش ببندند.

تا بتواند تماما جلوی اعتصابات و خیزش و اعتصاب عمومی و تودەای را بگیرد و سرکوبش کنند.

لزا مطمئناً این ترفندهای شیطانی و مکًارانەی از قبل شناختە شدە رە بە جای نخواهد برد، و دیگر در مقابل ارادە و عزم راسخ تودەهای بە پا خواستە از بی عدالتی، خفقان و سرکوبشان، و جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای بی شک کاری از پیش نخواهد برد.

اما برای اینکە بتوانیم این سیاست کثیف و جنایتکارانە رژیم را افشا و محکوم بە در هم شکستن و نابودی کنیم، باید تلاش نمايم همزمان با اعتراضات خیابانی و اعتصابات عمومی آن را بە مبارزات و اعتصاب در  محلات کار و مکانهای مهم اقتصادی و کلیدی کشور، خصوصا در شهرهای کاملا صنعتی، حمل و نقل عمومی کارخانەها، شرکتها و مکانهای نفتی و پتروشیمی، یا حتی خدمات عمومی و شهری گرە بزنیم کە مطمئنا در ادامە با این حرکتهای سازمانیافتە و حساب شدە کلک رژیم كنده شدە سقوط خواهد نمود.

مطمئنا، نهایتا این خواست و ارادە ملت یکپارچە و متحد ایران و کردستان و تمامیی ملیتهای در بند است کە پیروز خواهد شد.

جمهوری اسلامی و حاکمان رژیم هم خوب بدانند کە آب رفتە بە جوی باز نخواهد گشت و این بار نە سرود سلام فرماندە را کە از طریق تعدادی از مزدوران و جیرخوارانتان، بلکە مطمئناً این ملت بە پا خواستە و تشکل یافتە مردمی هستند کە سرودسلام آزادیرا با صدای رسا و طنین انگیزشان در جای جای خاک ایران و کردستان خواهند سرودو بە گوش تمام جهان خواهند رساند.

پیروز باد خیزش تودەای و مردم یکپارچە

نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

پست های مرتبط این دسته

برگی از تاریخ تقدیم به: کارگران شرکت ذوب‌ آهن اصفهان. 

بیست و پنجم نوامبر برابر با چهارم آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان!

بهرام رحمانی

برای زنان ایران پیشقراولان آزادی خواهان

کانی کرمپور

حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم!

بهرام رحمانی

برگی از تأریخ تقدیم به ورزشکاران معترض به جان باختن مهسا (ژینا) امینی در اعتراضات اخیر.

انقلاب نوین به رهبری زنان در ایران اجتناب‌ناپذیر است!

بهرام رحمانی