کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

روز دوشنبه 8 اسفند ماه سومین روز تجمع اعتراضی کارگران در هفت تپه با حضور بیش از ششصد کارگر برگزار شد. 

این کارگران در تجمع خود خواستار “بازگشت به کار اسماعیل بخشی، همسان سازی بدون قید و شرط، دخالت نکردن بی جای مدیران توسعه در مدیریت شرکت هفت تپه، تعیین تکلیف همکاران فصلی و منازل سازمانی” می باشند. گفتنی است کارگران بخشهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تاکید بر ادامه اعتصاب در روزهای آینده، اعلام کردند تا رسیدن به کلیه خواسته ها و مطالباتشان دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.