کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

دوستان و دشمنان انقلاب “ژینا” کیانند؟

777329 209

سفر رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران به اسرائیل و دیدار وی با سران حزب راستگرای حاکم ، از جمله با نتانیاهو از جانب رسانه های وابسته به جریان راست اپوزسیون، بی بی سی ، صدای آمریکا و غیره ، با سروصدای زیاد تبلیغ شده است. این سفر در عین حال در شرایطی انجام می گیرد  که این روزها تظاهرات ملیونی بر علیه وی در اسرائیل در جریان است.

اگر کسی بپرسد کە این آقا زادە بە نمایندگی از کدام بخش مردم و اپوزیسیون مشغول چانەزنی سیاسی است پاسخ چیست ؟ سلطنت طلبان و ناسیونالیستهای افراطی ایران بخش کوچکی از اپوزسیون ایرانی را تشکیل میدهند.

پروژە من ” وکالت میدهم” علیرغم تبلیغات گستردە رسانە های فارسی زبان چیزی جز سرافکندگی برای آنان به دنبال نداشت.

جمع شش یا هشت نفرە “همبستگی…”  هم کە عملا مردە بدنیا آمد . چند هفتە تبلیغات رسانە ای ، چند مصاحبە و آخرش هم بدون انکە رسما اعلام کنند بە بایگانی دیگر پروژە های شکست خوردە پیوست .این اقا زادە کە مهمترین هنر و سرمایە اش تعلق بە خانوادە سلطنتی سقوط کردە ایران است نمی تواند نمایندە مردم ایران باشد .

نشستن و گفتگو با یکی از فاسدترین و جنایتکار ترین رهبران اسرائیل چە دستاوردی برای مردم ایران خواهد داشت ؟ دلالان سیاسی و کار چاق کن های رسانەهای فارسی زبان تلاش می کنند از قباحت این سفر کم کنند و بە داستان سرائی در بارە دیدارهای رضا پهلوی در اسرائیل پرداخته اند .

اگر سلطنت پهلوی مردم را دست کم گرفت ، تحقیر و سرکوب کرد در نهایت  بهای سنگینی برای حماقت سیاسی و محاسباتی خود  پرداخت ، مهمان عزیز کرده ناتان یاهو ئی که دستانش به خون مردم ستمدیده فلسطین آغشته است، هم  قادر نخواهد شد خود را بە مردم ایران تحمیل نماید .

.

راە سرنگونی حکومت اسلامی و تحقق آزادی در ایران از نشست با نتانیاهو و سیاستمدران راست افراطی عبور نخواهد کرد . انقلاب مردم ایران از طریق همبستگی با مردم مترقی و آزادیخواه ، اتحادیه های کارگری، سازمانهای مدنی و پیشرو در جهان تقویت می شود نه در پیوند با راستگرایان ارتجاعی در گوشه و کنار جهان، امثال آنهائی که در اسرائیل بر سر قدرت هستند.

بدون شک این گونه باریهای های سیاسی نتیجه ای جز شکست برای بازیگران آن به بار نخواهند آورد. زنان و مردان مبارز در کردستان و بلوچستان، در مراکز کارگری و در دانشگاهها، در کوچه ها و خیابانها که شکوهمندترین مبارزه یک قرن گذشته خود را تحت شعار زن، زندگی، آزادی شکل داده و رهبری کرده اند، به دلالان سیاسی راست اپوزسیون رژیم امکان نخواهند داد، مسیر  آزادیخواهانه و رهائی بخش و انسانی آنرا عوض کنند. مردم اجازه نخواهند داد بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی سیاستها و فجایع دو  نظام سلطنتی و اسلامی تکرار شوند. این انقلاب در پی برقراری جامعه ای است که در آن خبری از ستم و سرکوب،  از تبعیض و نابرابری نباشد. فقر و گرسنگی، خبری از بیسوادی و محرومیت، آسیبهای دردناک اجتماعی نباشد.  دستیابی به چنین جامعه ای هم پیمانانی از جنس خود را می خواهد نه جنایتکارانی مانند رهبران دست راستی اسرائیل که مورد نفرت مردم ستمدیده فلسطین ، بخش وسیعی از جامعه اسرائیل و مورد شریف در سراسر جهان هستند.