کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

دعوت دادخواهان خاوران برای شرکت در یک کارزار بین المللی علیه تخریب خاوران

نزديكبهسيوچهارسالازفاجعهكشتارزندانيان

سياسیدرتابستان۶۷میگذرد،درطیاینسالها

بارهاوبارهاخانوادههای خاورانموردآزار،اذیت

وحتیبازداشت قرارگرفتهاندودرچندینمورد

رژیم بهقصدتخریبوویرانیاینگورستان،اینخاک

رازیروروکردهویابازیرفشارقراردادنهموطن

هایبهاییمانآنهارامجبوربهدفنمردگانخوددر

قسمت هایی از این خاک، نموده اند. ما اما اینبار اقدام رژیم برای دیوار کشی و نصب دوربین برای جلوگیری از حضور خانواده ها را تحمل نمی کنیم و با استناد به اسناد ثبت شده در سازمان عفو بین الملل و همچنین اسناد افشا شده در دادگاه حمید نوری مبنی بر اینکه عزیزان ما مخفیانه و در گورهای جمعی دفن شده اند و ما در این ۳۴ سال از چگونگی، چرایی و حتی محل واقعی دفن آنان اطلاعی نداریم، اعتراضمان را رسا و با یک کارزار بین المللی به پیش خواهیم برد.ما به حکومت اسلامی ایران هشدار میدهیم که هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب پاسخگوی پرسشهای ما با شد . و از تمامی داخواهان ، مردم آزاده میهنمان و تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی، حقوق بشری و مدنی در سرتا سر دنیا مصرانه میخواهیم که درهرچه رساتر کردن این ندای دادخواهی، یاریمان کنند.

دادخواهان خاوران

جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱/۲۷ می  ۲۰۲۲

پست های مرتبط این دسته

بیانیه‌ انجمن صنفی معلمان کوردستان-مریوان و سروآباد درباره ضرب و شتم سوران(اسکندر) لطفی، در زندان بزرگ تهران

-

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

-

کانون مدافعان حقوق کارگر

-

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): از اعتراض و اعتصاب عمومی در حمایت از مبارزات مردم قهرمان کردستان حمایت می کنیم

-

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به قتل زن کرد ایرانی ژینا مهسا امینی.

-

بیانیه‌ زنان بلوچ در پیوستن به جنبش زن زندگی آزادی (جَنین، زِند، آجوئی)

-