کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

در پُشتیبانی از زنان مبارز ایران و تحریم استادیومهای ورزشی مردانه


زنان جامعه ی ایران، پیشرو مبارزه علیه حکومت فاشیستی – اسلامی، در روز جهانی زن سال ۱۳۵۷، در همان آغاز شکل گیری حکومت، یکپارچه نظام ضد زن را به چالش کشیدند.رژیم جنایتکار نیز از همان آغاز، با کشتار و اعدام و تجاوز به زنان مبارز سعی کرد این بخش از جامعه را خنثی و بوسیله اطفاء شهوت و خانه داری تنزل دهد و با تزریق سموم ضد فرهنگی و مبادله ی زنان از طریق مهریه و جهیزیه، بذر اختلاف ریخت و سعی در شکستن همبستگی و عشق انسانی نمود. اما، زنان مبارز ایران، نشان داده اند، در طول تاریخ ننگین حکومت اسلامی از پای ننشسته اند؛ هر چند رژیم با صدوراحکام سنگین، سعی در شکستن مقاومت زنان نموده است، تا شاید به حیات رو به افول خود بیافزاید.جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری از همه آزادیخواهان دعوت می کند، صدای اعتراضی همه زنان مبارز که در خط مقدّم مبارزه برعلیه ارتجاع هستند باشند و به هر وسیله ی ممکن، همبستگی خود را با زنان که اجازه ی ورود به ورزشگاه ها را ندارند؛ از راه تحریم تماشای مسابقات و حضور درورزشگاه ها نشان دهند