کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

در پُشتیبانی از زنان مبارز ایران و تحریم استادیومهای ورزشی مردانه


زنان جامعه ی ایران، پیشرو مبارزه علیه حکومت فاشیستی – اسلامی، در روز جهانی زن سال ۱۳۵۷، در همان آغاز شکل گیری حکومت، یکپارچه نظام ضد زن را به چالش کشیدند.رژیم جنایتکار نیز از همان آغاز، با کشتار و اعدام و تجاوز به زنان مبارز سعی کرد این بخش از جامعه را خنثی و بوسیله اطفاء شهوت و خانه داری تنزل دهد و با تزریق سموم ضد فرهنگی و مبادله ی زنان از طریق مهریه و جهیزیه، بذر اختلاف ریخت و سعی در شکستن همبستگی و عشق انسانی نمود. اما، زنان مبارز ایران، نشان داده اند، در طول تاریخ ننگین حکومت اسلامی از پای ننشسته اند؛ هر چند رژیم با صدوراحکام سنگین، سعی در شکستن مقاومت زنان نموده است، تا شاید به حیات رو به افول خود بیافزاید.جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری از همه آزادیخواهان دعوت می کند، صدای اعتراضی همه زنان مبارز که در خط مقدّم مبارزه برعلیه ارتجاع هستند باشند و به هر وسیله ی ممکن، همبستگی خود را با زنان که اجازه ی ورود به ورزشگاه ها را ندارند؛ از راه تحریم تماشای مسابقات و حضور درورزشگاه ها نشان دهند

پست های مرتبط این دسته

برگی از تاریخ تقدیم به: مردم مبارز و آزادیخواه شهر یزد.

حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و سابقه مناقشه جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان!

بهرام رحمانی

بگذار مرتجعین و فرصت طلبان زوزە بکشند آنچە را کە میبینیم موج تکامل انقلاب است

ایوب دباغیان

بحث انحرافی «تجزیه‌طلبی» توسط جمهوری اسلامی و رضا پهلوی و داستان وکالت سیاسی!

بهرام رحمانی

آلترناتیو رهایی بخش نبردکنان ساخته خواهد شد

شورش کریمی

ششمین دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!

بهرام رحمانی