کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

در حمایت از اعتصاب غذایی زنان زندانی ، زنده باد اعتصاب عمومی و  سرتاسری

٦١ زن زندانی مقاوم و تسلیم ناپذیر که در چنگال مردان خدا به دام افتاده و در زندان اوین و زندانهای دیگر دربندند ، علیه اعدام زندانیان سیاسی در قتلگاههای فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران، اعلام اعتصاب غذا کرده اند. در خارج کشور نیز صدای اعتصاب غذای زنان زندانی، پژواک یافته است .

اکنون زمان آن است و جا دارد، در محیط کار و زندگی ، در کارگاه و کارخانه ، در دانشگاه و مدارس ، در بازار و بانک ها ، در خیابان و میادین شهرها ، اقدام به اعتصاب عمومی کنیم . در خارج کشور و در حمایت از زنان زندانی اعتصابی ، و علیە اعدام زندانیان دربند متحدانە بە میدان بیایم و در اشکال مختلف اعتراضی علیه جنایات جمهوری اسلامی ، افکار عمومی جهان را علیه حکومت اسلامی و توحش آن برانگیزیم .

انقلاب زن ، زندگی، آزادی در ایران و در گفتار و کردار توده های جان به لب رسیده مردم این کشور ، پویا و  زنده  به حیات خود و به نبرد علیه فاشیسم اسلامی در اشکال مختلف آدامه دارد و آدامه می دهد. اعتصاب غذایی زندانیان در داخل زندانها، میتواند با اعتصاب عمومی در جامعه و اشکال مختلف مبارزه در خارج کشور ، بعنوان سه رودخانه خروشان به هم بپیوندند و دریای پرتلاطم قیام بهمن57 را در آذهان زنده و انقلاب 1402 برای آزادی  را رقم  بزند. انقلابی که فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران را  همچون استبداد سلطنتی برای همیشه  به گورستان تاریخ بسپارد.

زنده باد اعتصاب ، مدرسه انقلاب

درودبرزناناعتصابیدرزنداناوین

پنج شنبه 4بهمن 1402