کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

درگیری پلیس و تظاهرکنندگان در اسپانیا

روز چهارشنبه 2 آذرماه تظاهرات در اسپانیا در حمایت از اعتصاب کارگران صنایع فلزی با درگیری نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

تظاهرکنندگان در شهرهای “پوئرته رئال” و همچنین “کادیس” دست به اعتراض زدند و از درخواست‌های اعتصاب کنندگان حمایت کردند. مذاکرات با اتحادیه‌های کارگری برای پایان دادن به این اعتصاب‌ها تاکنون بدون نتیجه بوده است. پنج هزار تن از کارگران و کارکنان صنایع فلزی اسپانیا برای تامین درخواست های شغلی دست به اعتصاب زده اند. آنها خواهان افزایش حقوق، کاهش ساعات کار واجرای توافقات میان سندیکاها و کارفرمایان دربخش صنایع فلزی شده اند.