کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

درخواست پرداخت به موقع حقوق و عیدی کارگران تعمیرات ناوگان ریلی

روز پنجشنبه 17 اسفندماه شماری از کارگران واحد تعمیرات ناوگان ریلی نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق و عیدی خود از طرف پیمانکاران اعتراض کردند.

کارگران برخی شرکت‌های پیمانکاری که در زمینه تعمیرات ناوگان ریلی فعالیت دارند،جدا از تاخیر در دریافت حقوق،هنوز عیدی دریافت نکرده‌اند.یکی از این کارگران با بیان اینکه چندین شرکت پیمانکار در زمینه تعمیرات ناوگان ریلی فعالیت دارند،در تشریح وضعیت پرداخت مطالبات خود و همکارانش گفت:برای دریافت حقوق بهمن ماه و عیدی و پاداش پایان سال 1402 هنوز با مشکل روبرو هستند و این مسئله باعث ایجاد دغدغه روحی و گرفتاری‌های روزمره برای کارگران شده است.این کارگران با بیان اینکه،بهانه شرکت‌های پیمانکار برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات صنفی،کمبود منابع مالی در راه آهن است،بر لزوم پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران پیمانکاری بخش تعمیرات ناوگان ریلی تاکید کرد.