کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

دامە بازداشت ها در مناطق مختلف کردستان

 

بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە طی روزهای گذشتە چندین تن از فعالین جنبش های اجتماعی از جملە فعال جنبش معلمان ، فعال کارگری ، کارگر مهاجر ، فعالین مدنی ، فعال جنبش زنان ، فیلم ساز و … در استانهای کردستان و آذربایجان توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر ، بازداشت و زندانی شدەاند. رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات بە دستگیری و سرکوب پناە بردە و تودەهای ناراضی بە اعتراض و اعتصاب و تسلیم نشدن اقدام و ادامە می دهند .
کردستان همچنان سنگر مقاومت و نبرد با دژخیمان اسلامی است و سربلند و استوار ایستادە و می رزمد . امید بە تغییر و تحول، بیشتر از هر زمانی در نبرد برای رهایی از سلطە استبداد و فاشیسم اسلامی، آرزوی فوری و روزانە تودەهای زجرکشیدە است .
– از مبارزات حق طلبانە تودەهای مردم ناراضی فعالانە حمایت کنیم .
– در مقابل موج جدید دستگیریها ایستادەگی کنیم .
– شعار “زندان سیاسی آزاد باید گرد “، لازم است مطالبە فوری هر تجمع و گردهمایی باشد.
– در برابر زندانهای رژیم تجمع گستردە سازمان دهیم .
– خانوادە دستگیر شدەگان را تنها نگذاریم .
– اقدامات سرکوبگرانە جمهوری اسلامی اگر چە از ماهیت فاشیستی و توتالیتر آن ناشی می شود و تازە نیست ، اما نە بە دلیل قدرت و توانمندی ، بلکە پیشگیرانە و در وحشت از ترس و حرکت سازمانیافتە تودەها است . درود بر مبارزین تسلیم ناپذیر و تودەهای متحد و اگاە در نبرد برای رهایی .

حسن رحمان پناە
١١بهمن ١٤٠٠

پست های مرتبط این دسته

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش دوم)

بهرام رحمانی

در جزيره سرگردانى (قسمت آخر) *

شباهنگ راد

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش یکم)

بهرام رحمانی

«ایرج مصداقی»، مصداقِ هوچی‌گری

شباهنگ راد

سخنرانی رضا پهلوی؛ حرف‌های تکراری اما با برنامه جدید رهبرتراشی؟

بهرام رحمانی

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

مهران زنگنه