کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

دامە بازداشت ها در مناطق مختلف کردستان

 

بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە طی روزهای گذشتە چندین تن از فعالین جنبش های اجتماعی از جملە فعال جنبش معلمان ، فعال کارگری ، کارگر مهاجر ، فعالین مدنی ، فعال جنبش زنان ، فیلم ساز و … در استانهای کردستان و آذربایجان توسط نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر ، بازداشت و زندانی شدەاند. رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات بە دستگیری و سرکوب پناە بردە و تودەهای ناراضی بە اعتراض و اعتصاب و تسلیم نشدن اقدام و ادامە می دهند .
کردستان همچنان سنگر مقاومت و نبرد با دژخیمان اسلامی است و سربلند و استوار ایستادە و می رزمد . امید بە تغییر و تحول، بیشتر از هر زمانی در نبرد برای رهایی از سلطە استبداد و فاشیسم اسلامی، آرزوی فوری و روزانە تودەهای زجرکشیدە است .
– از مبارزات حق طلبانە تودەهای مردم ناراضی فعالانە حمایت کنیم .
– در مقابل موج جدید دستگیریها ایستادەگی کنیم .
– شعار “زندان سیاسی آزاد باید گرد “، لازم است مطالبە فوری هر تجمع و گردهمایی باشد.
– در برابر زندانهای رژیم تجمع گستردە سازمان دهیم .
– خانوادە دستگیر شدەگان را تنها نگذاریم .
– اقدامات سرکوبگرانە جمهوری اسلامی اگر چە از ماهیت فاشیستی و توتالیتر آن ناشی می شود و تازە نیست ، اما نە بە دلیل قدرت و توانمندی ، بلکە پیشگیرانە و در وحشت از ترس و حرکت سازمانیافتە تودەها است . درود بر مبارزین تسلیم ناپذیر و تودەهای متحد و اگاە در نبرد برای رهایی .

حسن رحمان پناە
١١بهمن ١٤٠٠