کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خودکشی یک شهروند پس از تخریب محل کسب و کارش

خودکشی یک شهروند پس از تخریب محل کسب و کارش4

روز یکشنبە ٤ فروردین‌ماه یک شهروند اهل روستای “کەوپر” و ساکن شهر پیرانشهر با نام “باپیر خالدی” ٣٨ سالە پس از تخریب محل کارش بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع مطلع در این بارە اعلام کرد:این شهروند زحمتکش در کانکسی کوچک در یکی از خیابان‌های شهر پیرانشهر برای امرار معاش خود مشغول کفاشی بودە کە بەدلیل آنچە “مزاحمت” از سوی سد معبر شهرداری خواندە شدە،کانکس وی تخریب و مصادرە شدە است.پس از این رفتار ماموران سد معبر،نامبرده نیز کە تنها منبع درآمد خود را ازدست دادە بود،بە زندگی خود پایان دادە است.