کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خطر اخراج کارگران کارخانه کاشی و سرامیک سعدی در شهر ری

بر پایه گزارش فعالین کارگری، دولت قصد دارد کارخانه کاشی و سرامیک سعدی را در شهر ری به بخش خصوصی واگذار کند و اگر روند واگذاری این واحد صنعتی اجرایی شود ده ها کارگر بیکار خواهند شد.

کارخانه کاشی و سرامیک سعدی در منطقه شهر ری با مساحت تقریبی ۳۶ هکتار زمین در بافت مسکونی صنعتی شهر ری و باقرآباد در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است. دولت قصد دارد در سکوت خبری این کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کند. به گفته کارگران اگر این امر صورت پذیرد  زندگی ۳۲۰ کارگر و خانواده هایشان به خطر افتاده و 150 کارگر اخراج و بیکار خواهند شد.