کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حملە مرگبار مهاجمان مسلح بە زندانی در مکزیک

حملە مهاجمان مسلح بە زندانی در ایالت “چی‌واوای” مکزیک به کشتە و زخمی‌شدن بیش از ۵۰ نفر انجامید.

بنا به گزارش رسانه‌های محلی، افراد مهاجم با خودروهای زرهی به زندان حملەور شدە و توانستەاند وارد محوطه زندان شوند. سپس تیراندازی به سوی نگهبانان را شروع کردەاند. گفتە می‌شود پس از این حملە زندانیان باندهای مختلف، از جمله کارتل‌های مواد مخدر در داخل زندان با هم درگیر شدەاند. پلیس محلی اعلام کردە کە دفع حملە مهاجمان و سرکوب شورش‌های داخل زندان چندین ساعت طول کشیدە است. دفتر دادستانی ایالت چی‌واوا علاوە بر کشتەشدن ۱۴نفر، زخمی‌شدن ٣٧ نفر دیگر از جملە ۱۳ زندانبان و ۲۴ زندانی را تائید کردە است.