کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله پلیس ترکیه به تظاهرات مردمی در جولمِرگ

پلیس و نیروهای امنیتی رژیم ترکیە روز سه شنبه 15 خرداد ماه، بە شهروندانی  کە در شهر جولمرگ دست به راهپیمایی اعتراضی زده بودند حملە کرد.

طبق ویدئوهای منتشر شده، مردم شهر جولمِرگ، باکور کوردستان، در اعتراض بە دستگیری شهردار و غصب شهرداری این شهر توسط رژیم ترکیە و تحمیل فرد جایگزین بە جای شهردار منتخب بە خیابان‌ها آمدەاند. گفتنی است، نمایندگان حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها، دم‌پارتی و حزب مناطق دمکراتیک، د.ب.پ، همچنین نمایندە حزب جمهوری‌خواه خلق، ج.ه.پ، نیز در تظاهرات این روز مردم جولمرگ شرکت کردەاند. لازم به ذکر است، تظاهرات مردم جولمِرگ در حالی است کە دولت پیشتر هرگونە تجمع در این شهر را ممنوع اعلام کردە بود.