کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

حمایت کارگران بازنشسته سنندج از کارگران هپکو

شماری از کارکران بازنشسته سنندج طی انتشار بیانیه ایی ضمن محکومیت بازداشت کارگران معترض شرکت هپکو از تداوم اعتراضات برحق این کارگران حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، سرکوبگران و قوای مزدور سرمایه به کارگران شجاع حمله ور شدند، تعدادی از همزنجیران زحمتکش و معترض ما را مجروح و ۳۰ نفر را دستگیر و روانه سیاهچال کردند. سرمایه داری در هر گوشه این دنیا پاسخ اعتراض کارگر را با درندگی و توحش می دهد. ما کارگران بازنشسته سنندج این عمل وحشیانه و غیرانسانی را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بدون هیچ قید و شرط همه دستگیرشدگان هستیم. همزمان از تمامی کارگران می خواهیم که به حمایت از مبارزات کارگران هپکو برخیزند و خواهان آزادی فوری زندانیان شوند.