کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت صدراعظم آلمان از مردم ایران

روز دوشنبه ۹ آبان، در شهرهای  تهران، کرج، رشت، بندرعباس، مهاباد، بوکان، مریوان، سردشت، پیرانشهر، سنندج و آبدانان تجمع‌های ضد حکومتی جریان داشته‌اند.

گزارش ها حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی بە سوی معترضان، در استان ایلام است. معترضان در این شهر شعاریی از جمله “مرگ بر خامنەای” سر دادەاند. همچنین در ادامه حمایت‌‌های دولت آلمان ازجنبش اعتراضی مردم ایران، صدراعظم “اولاف شولتس”، اعلام کرد کە کشورش در کنار مردم ایران خواهد بود. شولتس در توییتی نوشتە است: ” مردمی که در پی تظاهراتی مسالمت‌آمیز برای خواسته برحق خود کشته می شوند، مرا آزردە کردە است. ما استفاده نامتناسب نیروهای امنیتی از زور را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران هستیم”.