کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم معترض ایران 

روز شنبه 19آذر ماه، ایرانیان ساکن برخی از کشور های اروپایی با حضور پررنگ و به خیابان آمدن حمایت خودرا از مردم انقلابی ایران اعلام کردند.

بنا به گزارشات منتشر شده، ایرانیان ساکن آلمان و سوئد در اعتراض به اعدام های رژیم و سرکوب معترضان به خیابان آمدند و شعار سردادند. همچنین در فرانکفورد جمعی از فعالین سیاسی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در همبستگی با اعتراضات اعتصاب غذا اعلام کردند.