کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمان و کارگران ایران در هانوفر

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه ۴ تیر ماه، تجمعی اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمین و کارگران ایران در شهر هانوفر آلمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این آکسیون که با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و جمعی از اعضا حزب کمونیست ایران و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید، با در دست داشتن پلاکارد وسردادن شعارهای اعتراضی ضمن محکوم کردن بازداشت فعالین کارگری و معلمان، خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و معلمان دربند شدند. گفتنی است در این تجمع  شماری از اعضای حزب کمونیست ایران و جمعی از فعالین کومه له نیز شرکت کرده و همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند.