کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

روز سه شنبه 12 مهرماه شماری از دانشجویان در سراسر ایران در حمایت از خیزش اعتراضی مردم ایران و محکوم کردن سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی برای

هجدهمین روز  متوالی دست به تجمع زدند.

از جمله دانشگاه سراسری صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران، دانشگاه سراسری قم، دانشگاه سراسری تربیت مدرس تهران، دانشگاه سراسری گیلان – رشت، دانشگاه “امام رضا” مشهد، دانشگاه سراسری تهران، دانشگاه سراسری فردوسی مشهد، دانشگاه سراسری الزهرا تهران، دانشگاه سراسری علم و صنعت – تهران، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه سراسری سمنان و دانشگاه صنعتی سهند تبریز علیرغم جو شدید امنیتی و حضور سنگین نیروهای گارد ویژه دست به تجمعات اعتراضی زدند. گفتنی است اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان در شماری از دانشگاه ها با حضور پرشمار نیروهای امنیتی صورت گرفت.