کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

جهت اطلاع عمومی!

etelaeya

بدین وسیلە بە اطلاع میرساند بدنبال رویداد ناگوار ی کە متأسفانە میان دو طرف مخالف هم در سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران روی داد، هیئتی مشترک متشکل از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران و رهبری کومەلە( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) بە منظور پایان دادن بە تنشن پیش امدە و آرام کردن وضعیت با هر دو طرف درگیر و مورد منازعە نشستی برگزار کردند. در این نشست مشترک پس از بحث و گفتگو بر اقدامات عاجل زیر تأکید گردید.
١- بە عنوان نخستین گام هر دو طرف تا عادی شدن شرایط از هر گونە تبلیغات و آژیتاسیون علیە یکدیگر خودداری کنند.
٢- هر دو طرف نیروهای خود را از یک دیگر دور نگەدارند.
٣- با آرام گرفتن وضعیت دیالوگ برای چارەجویی مسائل و مشکلات فی مابین از سر گرفتە شود .
٤- دو هیئت حزب دمکرات کردستان ایران و کومەلە در راستای بە انجام رساندن موارد بالا ئامادە هر گونە همکاری با دوطرف خواهند بود.
هیئت رهبری حزب دمکرات کردستان ایران
هیئت رهبری کومەلە ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
٢ تیرماە ١٤٠٢