کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جمهوری اسلامی را با فتح سنگر بە سنگر می توان به زیر کشید

بارزترین ویژگی رژیم اسلامی ایران دخالت در خصوصی‌ترین مسائل مربوط بە زندگی افراد جامعە است . رژیم طی بیش از چهار دهه با سازمان دادن نهادها و ارگانهای عریض و طویل و پر هزینە این دخالت گری را بە پیش برده است. اما مردمی کە تحت حاکمییت چنین سیاست ها و عملکردهایی زندگیشان بە تباهی کشاندە شدە است، مردمی کە از حقوق ابتدایی خود محروم شدەاند را نمیتوان برای همیشه در زندانی به وسعت جامعه ایران نگهداشت. ایدئولوژی و باورهای مذهبی هم اگر روزگاری با ترکیبی از دروغ و فریب، همراه با سرکوب، ابزار اداره این زندان بزرگ بودند، طی چهار دهه به تدریج و طی 6 ماهی که از انقلاب ژینا می گذرد به سرعت  بی اثر شدند.

خامنەای در سخنرانی حدود ٢ ماە پیش خود  کە در جمع مداحان در قم ایراد کرد،   این وضعیت را بە خوبی تشریح کردە است . او در این سخنرانی اعتراف کرد و گفت: “  ما دستور میدهیم ، نصیحت میکنیم ، استدلال می کنیم و منطق میاوریم اما اثر نمیکند، چرا؟ برای اینکە فضای عمومی، فضای متناسب با آنچە کە ما می خواهیم نیست” منظورش این بود فضای عمومی آنگونه که او می خواهد به اندازه کافی اسلامی نیست.

  آری ، فضای عمومی از کنترل آنها خارج شده است و این فضا با گذر از توهم و فریب می رود تا وضعیت تحمیل شده موجود را تغییر دهد. اما چون فضای عمومی متناسب با آنچە کە آنها میخواهند نیست  و به قول خامنه ای تبلیغ و نصیحت هم کارساز نبوده است، بنابر این به تنها ابزاری که هنوز در دسترس دارد، یعنی تداوم سرکوب رو می آورد.  هر بار کە نظام های مستبد و خودکامە نظیر رژیم اسلامی قادر به ایجاد فضای عمومی مورد نظر خود نشدند، تعقل خود را از دست می دهند و افراطی تر میشوند،  معنای این حرف این است که حاکمییت اسلامی بە این نتیجە رسیدە است کە برای تداوم حاکمییت خود و برای ماندن در قدرت  باید به حرکت مستبدانە خود ، سرکوب و بحران آفرینی ادامە دهد. برای چنین حاکمیتی باز ماندن از این حرکت بە معنای نابودی است.

واقعیت این است کە جنبش انقلابی ژینا چنان شکافی در کلیت نظام ایجاد کرده که پر شدنی نیست، ایدیولوژی حکومتی در همە ابعاد آن به اوج فرسودگی رسیده است.  نمونه  آنرا مبارزە در سنگر  لغو عملی حجاب اجباری بە عنوان یکی از ستون های تداوم  حاکمیت اسلامی بە خوبی  مشاهده می کنیم.

اما این سنگر عملا در حال فتح شدن است.  بە عنوان نمونە ،  آنچە کە روز جمعه ۱۱ فروردین ماه اتفاق افتاد کە یک نوحه خوانِ «آتش به اختیار» در یک لبنیات فروشی واقع در منطقه شاندیز مشهد روی سر مادر و دختری، که حجاب اجباری را دور انداخته بودند، یک سطل ماست خالی کرد  و بدنبال آن  صاحب مغازه، مشتریان و زنان مورد تعرض قرار گرفته نوحه خوان بسیجی را از مغازه بیرون انداختند گواە چنین واقعیتی است. جوانان شاندیز بلافاصله عکس تجاوزکار مزدور، نام او و آدرس منزلش را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و تقاضای تنبیه او را نمودند. دادستانی شخص بسیجی را ظاهرا بازداشت کرد تا از آتش خشم مردم محفوظ بماند. البته همزمان برای دلجوئی از «امت حزب الله» حکم پلمپ مغازه نیز صادر گردید، ولی از ترس اعتراض مردم پس از چند ساعت آنرا باطل اعلام کردند. روز بعد مغازە پر شد از گل و شرینی و استقبال مردم از مغازە دار. چنین رفتاری و آنچە کە هر روزە در مبارزە برای فتح این سنگر در کوچە و بازار و محل کار و مجامع عمومی در جریان است بە ما میگوید کە این سنگر درحال فتح شدن است.

فتح این سنگر و تجارب حاصل از آن نیروی تغییر در جامعە را  برای فتح دیگر سنگرها و سرانجام بە زیر کشیدن حاکمیت اسلامی تقویت میکند. از اینرو مبارزە با حجاب اجباری امر زنان بە تنها نیست، امر همە کسانی است کە خوا هان تغییر در وضعیت فعلی و خواهان زندگی دیگری کە  حق و حقوقشان ، حرمت و کرامتشان، ارادە و تصمیم شان پاس داشتە شود ، هستند.

رژیم استبداد اسلامی در شرایط دشواری گرفتار شده است . از یک طرف نمیتواند و صد البتە نمی خواهد بە خواست مشروع مردم گردن نهد، زیرا در این صورت  دیگر حکومت اسلامی نیست. از طرف دیگر مردم  هم عزم جزم کردەاند کە حقوق پایمال شده خود را به دست بیاورند و حاکمیت اسلامی را با فتح سنگر بە سنگر بە زیر بکشند. راە نجاتی برای جمهوری اسلامی متصور نیست.