کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جلوگیری مجدد از اعزام داود رضوی به بیمارستان توسط مسئولین زندان اوین

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز چهارشنبه 22 فروردین ماه،مسئولان زندان اوین بار دیگر از اعزام داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که شدیدا از بیماری گوارش رنج میبرد به دلیل نپوشیدن لباس زندان خودداری کردند.

داود رضوی فعال سندیکایی بیش از 570 روز است که در زندان به سرمیبرد.علاوه بر شرایط سنی ایشان،داوود رضوی دارای بیماری گوارشی بوده و از ناحیه چشم و زانو هم رنج میبرد اما در حال حاضر درمان این کارگر زندانی متوقف شده است.با توجه به شرایط جسمانی وخیم داود رضوی،عدم ادامه درمان  میتواند خطرات جدی جسمانی برای ایشان داشته باشد.