کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جانوران و پرندگان در خطر سرما و گرسنگی


در کردستان و دیگر مناطق کوهستانی و برف خیز ، موجی از برف و سرما کم سابقه در چند دهه اخیر حیوانات وحشی و پرندگان را با خطر یخ زدگی و گرسنگی روبرو کرده است.گزارشات و اخبار زیادی در دست است که جانوران وحشی چون گرگ ، روباه ، خرس ، گوزن ، خرگوش ، سنجاب و پرندگان بسیاری با توجه به بارش برف سنگین و سرمای زیر صفر درجه به شهرها و روستاها نزدیک شده اند بعلاوه گربه ها سگها و بسیاری از حیوانات اهلی ولگرد هم کم و بیش سرنوشت مشابهی پیدا کرده اند .

نمونههایزیادیوجودداردکهمردمشریفکردستان،گروههاوسازمانهای  دفاع از حقوق بشر و حقوق حیوانات هر آنچه را در توان دارند بکار گرفته اند که نگذارند این جانوران وحشی و پرندگان بر اثر گرسنگی و سرما از بین بروند .  البته عده معدودی هم  در صدد  هستند که این جانوران  را که از بیم مرگ بر اثر گرسنگی و سرما به روستاها و حومه شهرها نزدیک شده اند شکار بکنند . وظیفه هر انسان شریف و آگاهی است که برای آنها توضیح بدهند چرا باید از این جانداران گرسنه و سرما زده دفاع کرد ، برایشان غذا تهیه کرد و از شکار و صدمه زدن به آنها جلوگیری کرد .در شرایطی که از یک سو پس از چندین سال بارش برف سنگین موجبات شادی و شعف مردم را فراهم آورده است،  در شرایطی که این منطقه کم و بیش از خطر خشکسالی هولناک رهائی یافته است و بارش برف سنگین  خبر بهبود منابع آبی در سالی که پیش رو است می دهد، درست در چنین شرایطی از سوی دیگر جانوران و پرندگان با تهدید مرگ و یخ زدگی روبرو هستند .

لازم است گروه‌های مردمی و مسئول  در مقابل حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات هرچه زودتر و سریع تر به حمایت از جانوران و پرندگان سرما زده و گرسنه بپردازند .کشتن و شکار این حیوانات باید از سوی مردم با ممانعت  و مخالفت جدی روبرو شده و کسانی را که به حیوانات صدمه می زنند منزوی و رسوا کرد .

حیوانات بخش جدائی ناپذیر از حیات بر روی کره زمین هستند. دنیای بدون حیوانات قابل تصور نیست. حفاظت از دنیای حیوانات، حفاظت از طبیعت رنگینی است که انسانها ساکن کره زمین از آن بهرمند هستند. اگر حیوانات با ما در بهره بردن از امکانات این کره خاکی سهیم هستند، پس باید حقوق آنها را نیز به روشنی در قوانین بگنجانیم و به آن عمل کنیم.

در جامعه ای که حیوانات حق زیست دارند و حقوق آنها تامین می گردد ، حاکمان مرتجع و نیروهای سرکوبگر نمی توانند به آسانی حقوق مردم را نقض نمایند . دفاع از حقوق حیوانات به شیوه ای مستقیم با حقوق انسان‌ها گره خورده است و اگر بتوان حقوق انسانی را نقض کرد ، به راحتی حیوانات هم


جانوران و پرندگان در خطر سرما و گرسنگی

در کردستان و دیگر مناطق کوهستانی و برف خیز ، موجی از برف و سرما کم سابقه در چند دهه اخیر حیوانات وحشی و پرندگان را با خطر یخ زدگی و گرسنگی روبرو کرده است.گزارشات و اخبار زیادی در دست است که جانوران وحشی چون گرگ ، روباه ، خرس ، گوزن ، خرگوش ، سنجاب و پرندگان بسیاری با توجه به بارش برف سنگین و سرمای زیر صفر درجه به شهرها و روستاها نزدیک شده اند بعلاوه گربه ها سگها و بسیاری از حیوانات اهلی ولگرد هم کم و بیش سرنوشت مشابهی پیدا کرده اند .

نمونههایزیادیوجودداردکهمردمشریفکردستان،گروههاوسازمانهای  دفاع از حقوق بشر و حقوق حیوانات هر آنچه را در توان دارند بکار گرفته اند که نگذارند این جانوران وحشی و پرندگان بر اثر گرسنگی و سرما از بین بروند .  البته عده معدودی هم  در صدد  هستند که این جانوران  را که از بیم مرگ بر اثر گرسنگی و سرما به روستاها و حومه شهرها نزدیک شده اند شکار بکنند . وظیفه هر انسان شریف و آگاهی است که برای آنها توضیح بدهند چرا باید از این جانداران گرسنه و سرما زده دفاع کرد ، برایشان غذا تهیه کرد و از شکار و صدمه زدن به آنها جلوگیری کرد .در شرایطی که از یک سو پس از چندین سال بارش برف سنگین موجبات شادی و شعف مردم را فراهم آورده است،  در شرایطی که این منطقه کم و بیش از خطر خشکسالی هولناک رهائی یافته است و بارش برف سنگین  خبر بهبود منابع آبی در سالی که پیش رو است می دهد، درست در چنین شرایطی از سوی دیگر جانوران و پرندگان با تهدید مرگ و یخ زدگی روبرو هستند .

لازم است گروه‌های مردمی و مسئول  در مقابل حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات هرچه زودتر و سریع تر به حمایت از جانوران و پرندگان سرما زده و گرسنه بپردازند .کشتن و شکار این حیوانات باید از سوی مردم با ممانعت  و مخالفت جدی روبرو شده و کسانی را که به حیوانات صدمه می زنند منزوی و رسوا کرد .

حیوانات بخش جدائی ناپذیر از حیات بر روی کره زمین هستند. دنیای بدون حیوانات قابل تصور نیست. حفاظت از دنیای حیوانات، حفاظت از طبیعت رنگینی است که انسانها ساکن کره زمین از آن بهرمند هستند. اگر حیوانات با ما در بهره بردن از امکانات این کره خاکی سهیم هستند، پس باید حقوق آنها را نیز به روشنی در قوانین بگنجانیم و به آن عمل کنیم.

در جامعه ای که حیوانات حق زیست دارند و حقوق آنها تامین می گردد ، حاکمان مرتجع و نیروهای سرکوبگر نمی توانند به آسانی حقوق مردم را نقض نمایند . دفاع از حقوق حیوانات به شیوه ای مستقیم با حقوق انسان‌ها گره خورده است و اگر بتوان حقوق انسانی را نقض کرد ، به راحتی حیوانات هم حق حیات نخواهند داشت .

در این زمستان و در این سرما ، حیوانات و پرندگان وحشی بیش از هر زمانی به کمک و حمایت ما احتیاج دارند ، ضروری است که مردم شریف با هر وسیله و امکانی که در دسترس دارند برای نجات جان حیوانات و پرندگان اقدام کنند.

حق حیات نخواهند داشت .

در این زمستان و در این سرما ، حیوانات و پرندگان وحشی بیش از هر زمانی به کمک و حمایت ما احتیاج دارند ، ضروری است که مردم شریف با هر وسیله و امکانی که در دسترس دارند برای نجات جان حیوانات و پرندگان اقدام کنند.