کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تکرار مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم

تکرار مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم

در ادامه تکرار مسمومیت دانش آموزان در مدارس قم روز دوشنبه هشتم اسفند ماه، سی و چهار دانش آموز در این شهر به مراکز اورژانس منتقل شدند.

سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس کشور علی الخصوص در قم و بروجرد از هفته های اخیر آغاز و تا به امروز ادامه داشته است. در همین خصوص معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، رژیم مسمومیت دانش آموزان مدارس را “ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس” عنوان کرد و گفت: “این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است.” پیشتر دادستان کل کشور هم گفته بود که احتمالا این اتفاقات “عمدی” است.