کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

توبیخ و تعلیق دست‌ کم ۵۰ دانشجو در یک هفتە

طبق گزارشات منتشر شده، “شوراهای صنفی دانشجویان کشور” در گزارشی از احضار بی‌سابقه دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و گسترش استقرار نیروهای “حجاب‌بان” در پردیس‌های دانشگاه تهران خبر دادە است.

در دو هفته گذشته دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند. گفتنی است، علاوه بر دانشجویانی که برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند، تعداد زیادی نیز که احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس از سوی کمیته انضباطی اطلاع یافته‌اند که حکم تعلیقشان اجرایی شده است.بر اساس این گزارش، تعداد احضارهای چند هفته اخیر حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی سال گذشته نیز “بی‌سابقه” بودە است.