کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تهدید به اعتصاب کارگران راه آهن کنیایی

روز پنجشنبه 15 تیر ماه کارگران راه آهن کنیایی علیه پیمانکار چینی اقدام به اعتصاب کرده و شرکت کارفرما را به اعتصاب بیشتر تهدید کردند.

به گفته کارگران و مردم محلی در کنیا، وعده‌های کافرما و پیمانکار چینی این طرح تا حد زیادی تحقق نیافته است. شکایات در مورد حقوق و شرایط کار در شرکت‌های چینی پیمانکار که بسیاری از جاده‌ها، ساختمان‌ها و پروژه‌های زیربنایی  این کشور را در چند سال گذشته ساخته‌اند نیز رایج شده است. اما یکی از بزرگترین مشکلات این است که شرکت‌های چینی در کنیا، از کشور خود نیروی کار خود را وارد می‌کنند.  آنها همچنین نسبت به تبعیض مزدی میان کارگران، اعتراض دارند و خواستار افزایش دستمزدهای خود می باشند.