کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهدید به اخراج کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد چابهار

تهدید به اخراج کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد چابهار 4

کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد چابهار که بدلیل عدم پرداخت دستمزد، عیدی و سنوات خود روز یکشنبه 27 اسفندماه، مقابل درب سازمان فضای سبز منطقه آزاد چابهار اعتراض و اعتصاب کرده بودند، توسط مدیر این شرکت تهدید به اخراج و معلق از کار شده اند.

به گفته کارگران، بعد از دو روز اعتصاب و تجمع اعتراضی در مقابل سازمان فضای سبز، بالاخره حقوق رو بدون عیدی و سنوات به حساب کارگران فضای سبز شهری منطقه آزاد واریز کردند، این در حالیست که مدیر شرکت بعد از واریز کردن حقوق کارگران کارگرانی که از تجمع و اعتراض عکس و فیلم تهیه کرده بودند را تهدید به اخراج و معلق کردن از کار کرده است.