کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعیین حکم حبس،شلاق و جزای نقدی برای کارگران معترض گروه ملی فولاد

روز چهارشنبه 5 مهرماه،دادگاه رژیم در اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» کارگران گروه ملی فولاد را محکوم کرد.

در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران از تعدادی کارگر معترض این شرکت در اهواز، دادگاه برای این کارگران حکم شلاق و جریمه صادر کرده است.بنابر این گزارش،دادگاه رژیم در اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» از جانب شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و رژیم در اهواز پرونده، مبادرت به صدور رای بدوی درباره کارگران معترض کرده است که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث ‌عدم اجرای طبقه‌بندی اعتراض کرده بودند.در سال گذشته و در پی شکایت،شرکت از کارگران تجدیدنظر رای به قرار منع تعقیب صادر کرد اما شرکت مزبور دوباره در فقره دیگری اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد.