کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعلیق و اخراج پرسنل پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر

روز چهارشنبه 31 فروردین ماه، شماری از کارگران پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر، در پی اعتراض به مسئولان شرکت در خصوص شرایط شغلی، از ادامه فعالیت کاری تعلیق شده و در معرض اخراج قرار گرفته‌اند.

بنابر اظهارات کارگران، ۲۲ تن از پرسنل این مجتمع تولیدی، علیرغم بومی بودن و برخورداری از سوابق شغلی، در پی اعتراض به شیفت‌های کاری اقماری ۱۵ روز کار ، ۱۵ روز استراحت، از کار تعلیق شده‌اند. کارگران معترض، نسبت به سیستم پرداخت روزمزدی و دریافت دستمزد بسیار اندک ۲ میلیون تومانی، اعتراض کرده و خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود هستند.