کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعرض تازه حاکمیت علیه حق بازنشستگی شاغلان

روز چهارشنبه 18 بهمن ماه، رژیم ایران زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی را که قراربود سال 1405 اجرایی شود ،به صورت ناگهانی دو سال جلو انداخت.

مقامات رژیم  رسما در باره دلایل تغییر زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی سکوت کرده اند. در مورد تاثیرات این پیش کشیدن زمان هم هیچ توضیحی نداده اند. شروع زمان افزایش بازنشستگی از حدود دو ماه دیگر به جای دو سال دیگر، به معنای آن است که شاغلین دارای سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال کار باید چهار ماه بیشتر کار کنند. در حالی که با اجرای افزایش از دو سال دیگر زمان اشتغال آنها به ۲۷ تا ۲۹ سال می رسید و بنابراین فقط دو ماه کار بیشتر تا زمان بازنشستگی به آنها اضافه می شد.اگر آمار جمعیت شاغلان در تابستان سال جاری را ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر مبنا قرار دهیم، معنای جلو کشیدن ۲ سال اجرای افزایش سن بازنشستگی میلیونها ساعت کار بیشتر شاغلان است. این اقدام حتی طبق برنامه اعلام شده مقامات مسئول همین رژیم هم، یک تعرض تازه به حق بازنشستگی است….